Sjoch ús doarp

Piet Elzinga hat fan al it doarpsnijs út 2011 in moai jierboek makke. In boek dat 100 siden mear hat as de foarige edysjes. Mei stipe fan it tsjerkefûns binne de kosten leech bleaun. It boek kostet €23 en kin by Piet, DS Boersstrjitte 8, ôfhelle wurde.