Sjoch ús doarp 2012

De earste printinge fan it jierboek Sjoch ús doarp 2012 is al folslein útferkocht. In moai boek mei de hichtepunten fan 2012.
Foar de 2e printinge fan dit boek kinne jim de bestelling opjaan by de gearstaller Piet Elzinga Ds. Boersstrjitte 8. Of skilje 0566-601901