Sjoch ús doarp 2010

Wer in jier om. Piet Elzinga hat alles fêstlein yn in fotoferslach. In ferhaal fan wurkjen en feesten, fan sport en teater, fan berte en dea, koartsein fan it libben sels. Jim kinne dit boek bestelle by de gearstaller Piet Elzinga, Dominee Boersstrjitte 8.