Sjoch ús doarp 2009

Sjoch ús doarp is in fotoferslach oer it jier 2009 fan Reduzum. In ferhaal fan wurkjen en feesten, fan sport en teater, fan berte en dea, koartsein fan it libben sels. Foar €27 te keap by de gearstaller Piet Elzinga, Dominee Boersstrjitte 8.