Sjoch ús doarp 2007

Hy is klear! It boek Sjoch ús doarp 2007 is in prachtich fotoferslach wurden oer wat der spile yn Reduzum yn it ôfrûne jier. Jim kinne it ôfhelje foar €27,50 by de gearstaller Piet Elzinga, Boerstrjitte 8, tillefoan 601901.