Sjoch ús doarp 2006

Ha jo it al sjoen: it prachtige fotoboek “Sjoch ús doarp 2006”? Foar ynformaasje en bestellingen kinne jo terjochte by de gearstaller, Piet Elzinga.