Sjoch ús doarp 2006

Hans Krabbendam krige fan ‘e jûn it earste eksimplaar fan Sjoch ús doarp 2006 út hannen fan gearstaller Piet Elzinga. Hy krige dit fotoferslach fan Reduzum oer it jier 2006 as 200.000-ste besiker fan www.reduzum.com.

Belangstellenden foar dit prachtige boek kinne kontakt opnimme mei Piet Elzinga, til. 601901.