Sjoch ris fierder as jim eigen foardoar

Woansdeitejûn hâldt de Vrouwen van Nu in ynfo-jûn. Op dizze jûn binne der in soad “foarpriuwerkes” foar it programma fan it kommend winterskoft. Nijsgjirrich? Elkenien is fanôf 19.45 wolkom yn it lokaal efter de tsjerke.