Sjauffeurs wiksel foar skoalbuske

Hjoed hat de skoallebuskommisje ôfskied naam fan de fêste sjauffeur op freed, Klaas Dijkstra. Hy hat fan it bestjoer in lekker pakket foar de krystdagen krigen en fansels in grut tankjewol foar alle feiliche ritsjes mei de bern.
Gerrit Blom fan Idaerd sil fanôf jannewaris op freed ride.