Sirkus Mouww

Wikenlang waard der troch in ferskaat oan sirkusartysten oefene yn de gymseal fan de Greidhof. En no sil sirkus Mouww har keunsten oan it publyk fertoane.