Sinteklaze spultsje

Wat in wille yn de Sinteklazetiid.
Pakjes en gedichten, alle berntsjes sjogge bliid.
Mar ek by de Redúster middenstân is fan alles oan ’e hân.
Alle bern, oant en mei groep acht
waarden dêr justermiddei “verwacht“.