Sinteklaas

Noch twa nachtsjes koese en dan is it safier,

komt Sint mei syn Piten nei de Redúster pier

De Piten binne der ek hielendal klear foar,

se komme op freedtejûn al mei letters by jo doar

Foar de grutte minsken hat Sint nóch wat útfûn,

Sy meie nei it casino op de sneontejûn

Dit moaie feest meie jo net fersitte

Sinterklaas komt jo yn De Welp al temjitte.