Sinteklaas yntocht

Sinteklaas is alwer in skoftke yn ús lân, en die ek ús doarpen oan.
De filmpyt gong der efteroan en de editpyt knipte en plakte en soarge foar in muzikale toan.
Sint bringt freed in besite oan de bern fan de groepen 1 oant en mei 5.
Se ha grif de kribels al yn harren liif.
De bern fan groep 6, 7 en 8 hawwe lotsjes lutsen 
en keapje foar inoar in kadootsje mei surprize en gedicht, sa as ôfsprutsen.