Sinteklaas yntocht

Noch in pear nachtsjes sliepe, en dan is it safier
Sneon komt Sinteklaas mei syn piten om 10.30 oan by de Redúster pier.
Nei it ûntfangst gean we mei-elkoar troch it doarp, sa lit de sint witte
Nei de rûnrit is der feest op‘e boppeseal foar de pjutten en de bern út groep 1 oant en mei 5 sa lit de sint witte.
Far de gruttere bern draait der in film yn skoalle