Sinteklaas yn’t doarp

In soad grutte en lytse bern fannemoarn yn de strjitten. Sinteklaas soe hjoed komme, de huzen wiene ferlitten.
Nei in skoftke sjonge en wachtsje kaam de boat oan, en koe Sint oan wâl mei in soad fertoan.
Hy waard opwachte troch in bakker, wat wie die oerstjoer.
Sinteklaas harke nei de man, mar it wie in toer, om’t de bakker skriemde; ‘de pipernútmasine is kapot’