Sinteklaas yn doarp

It waar wie moarns o sa mâl,
mar sint kaam dochs mei droege fuotten yn’e Prinsentún oan wâl.
De bern songen, och heden se wiene him net ferjitten
Nei dit wolkom makke er mei de boat in fartocht troch de strjitten
Op’e boppeseal wie it feest foar de lytse bern.
De grutten koene speure nei letters,wa de measte fûn hie wie on 12 oere te sjen.