Sinteklaas speurtocht

Sneon is der in speurtocht troch it doarp. It wie bedoeld foar de bern fan groep 6 o/m 8. Mar miskien fine jongere bern it ek wol aardich om mei harren âlden te dwaan (as oarsom 😉)

Jim kinne it briefke hjir delhelje, sadat elkenien dy’t wol de speurtocht dwaan kin.