Sinteklaas set foet oan wâl

In soad grutte en lytse bern fannemoarn yn de strjitten
Sinteklaas soe hjoed komme, de huzen wiene ferlitten
Nei in skoftke sjonge en wachtsje kaam de boat oan,
En koe Sint oan wâl mei in soad fertoan.