Sinteklaas pakt út

Sels rint sinteklaas graach op spaanske sloffen,
Mar hy fynt dat de Redúster bern mar boffen
Sjocht pyt sokke moaie fryske learskes yn de moanneskyn
Dan docht hy der grif wat sûkelade as pipernuten yn.