Sinteklaas nei Idaerd

Dit jier kaam Sinteklaas ek wer nei Idaerd.
Mar net yn boat as op syn ‘paard’
Hy kaam mei Hoite op ‘e trekker,
it kin hast net gekker!
It feest wie yn it lokaal.
Dêr wist Sinteklaas oer elkenien in ferhaal.
De bern songen in ferske as lieten wat sjen.
Dêrnei wie der noch sûkelade molke foar de bern.
De piten hienen ek kadootsjes mei naam.
En sa wie der in ein oan it feest kaam