Sinteklaas makket rûnrit

In soad grutte en lytse bern fannemoarn yn de strjitten.
Sinteklaas soe hjoed komme, de huzen wiene ferlitten.
Gjin yntocht by de haven, mar in rûnrit mei hynder en wein,
sa hie de aktiviteitekommisje útlein.
De bern krigen snobbersguod en pipernuten
se meie ek de skoech opsette en op syk nei letters efter de ruten.