Sinteklaas is wer yn doarp

Wat in spektakel dit jier yn Reduzum. Sinteklaas hie wol 6 Piten meinaam nei Reduzum. Master Arnold prate it tige flot oanelkoar. Wy binne bliid dat de Goede Sint wer foet oan wâl setten hat yn Reduzum.
De bern ha moai efkes mei Sinterklaas prate kinnen, spultsjes dien of in film sjoen. En no mar wachtsje of’t der ek wat yn’e skoech komt dizze dagen.