Sinteklaas is te plak

Wow, wat in prachtige reis,en wat is Sinteklaas wer blier
hy reizigt dit jier mei ferskillend ferfier
Mei de boat fanút Spanje, doe mei de stoamtrein nei in perron
en hjoed it lêste stik mei de loftballon
Lokkich hiene se foar de wyn,
dus fleach er mei syn piten yn de koer sa it doarp yn…
Besjoch in fotoympresje