Sinteklaas hat pech

Wat in drokte by de Haven, de bern sjogge fol spanning oer it wetter.
Soe de sint wol optiid komme, as wurd it wat letter.
Mar och och, wat in snoad fertoan.
Gjin stoomboat, mar dêr komme twa piten yn in rubberboat oan