Sint op ‘e fyts

Sinteklaas en syn piten kamen dit jier op de fyts, krekt as de âldste bern út Friens en Idaerd. En dan sit it waar somtiden net mei. Doe’t Sint hast op skoalle wie, krige hy in dikke hagelbui op syn moaie reade miter.
Mar lokkich, krekt as echte diehards, setten Sint en syn piten troch en kamen op ‘e tiid by de TDS.