Sint mei syn kreaze pyten

Wa wit hawwe jim se sjoen, twa pytsjes by jûntiid yn ûnderbroek oer de dyk
It wie tiid foar in nije outfit, it âlde paste net mear, foar in nije moasten se opsyk
Op nei Gelske ‘vingerhoed’ mar die hie it pak noch net klear
Nei in nachtsje yn de tsjerke sliepe en boartsje hat Sint no wer in kreas Pytepear