Sjonge as lysters

Juster giene de bern yn Friens, Reduzum mar ek yn Idaerd al sjongend by de doarren del.
Yn Idaerd waard alle snobbersguod sammele en ferdielt troch de âldere jeugd. Nei in lekkere beker sûkelademolke gie elk mei pûde fol snobbersguod nei hûs.
Besjoch hjir de fotos