Sint is wêr yn’t lân

In soad grutte en lytse bern fannemoarn yn de strjitten,
Sinteklaas soe hjoed komme, de huzen wiene ferlitten
Nei in skoftke wachtsjen en sjonge by de Redúster pier
krigen de bern de boat yn’ t  fizier.
mar ferhip…..it wiene allinich mar in fjouwer piten op in lyts skip.
ja, dat wie gek Sinteklaas stie net op it dek!