Sinnich Reduzum

De lêste grutte aksje foar sinnepanielen yn de trije doarpen hat fertuten dien. Der lizze der no 1069 panielen yn de trije doarpen, dy ’t mei elkoar 171.745 wattpyk ha. Dit bestjut dat der foar elke húshâlding no twa panielen lizze.
De Ds Boerstrjitte is foar de wynmûnegroep in goed foarbyld fan in duorsum en sinnich Reduzum.