Simmerstoarm raast troch Haedstrjitte

De simmerstoarm fan hjoed hat ek yn Reduzum skea oanrjochte.
Neist in soad ôfwaaide takken, waaide der ek in beam om by de famylje Smorenburg en dy leit no yn tún fan de Andringa’s