Simmer yn Friens

Snein 9 july wol Leave 17 jimme graach har nijste en meast favorite ferskes heare litte. Om 15.30 oere begjinne Marike en Tjitske ôfwikseljend mei Leave 17, Astrid en Else slute de middei ôf. It barren is yn Friens, bûten as binnen rûnom it lokaaltsje.
Yntree is GRATIS, d’r stiet in bus wêr’t jimme sels wat yn dwaan kinne. We sjogge jimme dêr dochs ek?? Fleurige groetnis fan Leave 17!