Sigaar smoke

De lêste smookdei fan de hoareka moast moandei goed mei naam wurde. Fan de earste en lêste sigaarsmook wedstriid waard Siebe Fennema de winner. Hy makke in moaie jiskekegel fan 9 sintimeter. Foto’s