Sietske Poepjes by Vrouwen van Nu

Op de gearkomste fan de Vrouwen van Nu, op 7 maart om 19.45 oere, sil Sietske Poepjes fertelle oer har wurk as deputearre foar de Provinsje Fryslân. Sietske is sûnt september 2011 deputearre foar de Provinsje Fryslân . Yn de perioade 2007-2011 wie hja Steatelid út namme fan it CDA yn Fryslân .