Siebrecht Pietertje

Us suske yn’e widze, einlings is it safier
Wat bisto bysûnder en wat binne wy blier
aanst sille we dy ferskes leare, en boartsje mei dy oer de flier
Earst mar efkes grutter groeie want it is noch net safier
Wy binne allegear tige wiis mei dy, foaral Seline en Jitske
want dy hawwe der in suske by!