Shirt foar dravers

Der binne in soad hurdrinners yn ús doarpen. Yn waar en wyn rinne se kilometer nei kilometer. Ronald Hoekstra is ien fan dy rinners. Hy is tegeare mei Doarpsbelang benijd as der rinners binne dy’t belang hawwe by in hurdrinnersshirt mei reklame foar de trije doarpen.
Graach jim reaksjes foar 1 novimber maile nei Ronald.