Sfearfol mist

Mist, it heart der hielendal by yn dizze tiid fan it jier. Yn it ferkear wolris lestich, mar it jout wol hiele moaie plaatsjes.