Selina Geertsje

Wy ferlangden nei dy, en wachten op dy.
Wy fantaseerden oer dy, en dreamden oer dy.
No dast by ús bist,
is it uneindig folle moaier as in dream!