Seiskamp

Op Merkesneon wurdt de seiskamp ‘Winterspelen’ holden. Wa’t meidwaan wol, kin dat trochjaan oan de ‘coach’ fan de strjitte. Witte jo net wa’t dat is, dan kin Germ van Essen jo fierder helpe: g.vanessen1@hetnet.nl of 601227.