Seis wiken skoalle ticht

Hjoed is de earste offisjele fakânsjedei foar de skoalbern. Juster hawwe se it fiert mei allegearre sportive workshops rûnom skoalle en op it sportfjild. De moarn begûn mei in demonstraasje fan de Nederlânsk kampioen Rhönradturnen.
It wie in moaie ôfsluting fan it skoaljier. De skoalfakânsje duorret oant moandei 29 augustus. (mear foto’s folgje)