Schijt je rijk

In lyts healoerke hie ien fan de twa kij fan Klaas Tigchelaar nedich om fan ien persoan in ryk man/frou te meitsjen. Nei wat mjitwurk fan de kommisjeleden waard bekend dat de ko yn fak O 13 djoere stront del skiten hie.