Skulpepaad opknapt

It earste part fan it skulpepaad, fan ôf de Oeriselse strjitwei, is wer knap berinber. Kraan- en grondverzetbedrijf Durk Visser hat mei syn personiel soarge foar in farske laach skulpen. Sadat elkenien wer in moai kuierke meitsje kin rûn it doarp