Sa’t de wyn waait…

De provinsje en de gemeente wolle oan de A32 plak meitsje foar wynturbines. Mei de tiid sille losse ‘wynmolens’ plak meitsje moatte foar in opstelling fan meardere mûnen fan Idaerd rjochting Grou. Mar wat as net alle partijen de noas deselde de kant op hawwe?