Sân Wylgen

Dit is de titel fan de nije poëzybondel fan Baukje Wytsma. Al neamt de skriuwster doarp en minsken net by namme, Redústers sille yn in stikmennich gedichten ús doarp werkenne. It boek is útbrocht troch de Afûk. It ISBN-nûmer is 978 90 6273 849 6. Foar 15 euro ha jo in prachtich kado yn hannen.