Sammelje foar in better milieu

Hawwe jo thús of op it wurk ek lege batterijen of kartridges? Bring se dan krekt as pake Piet Elzinga nei skoalle. Net allinnich wurdt it milieu no sparre, mar de skoalle sammelt alles yn en sparret sa foar leuke kado’s.