Samen voor de Voedselbank

Omrop Fryslân komt ek dit jier yn aksje foar de itensbank.
De Trije Doarpenskoalle skoalle docht dit jier ek mei!! Fan 14 oant en mei 17 desimber kin elk op skoalle boadskippen yn leverjen.
Op freed 18 desimber sil skoalle mei in oantal bern de boadskippen nei Ljouwert bringe.