Samen op weg

De bern fan groep 7 fan de Trije Doarpen Skoalle hâlde snein tegearre mei har godstsjinstlearaar Jan Henstra, in spesjale tsjerketsjinst oer it Christendom en it Jodendom. Dizze fiering begjint om 9.30 oere yn de Vincentius-tsjerke. Elkenien is fan herte wolkom om hjirby te wêzen.