Salang’t de wyn fan de wolken waait

In jier lyn stie it doarp Reduzum en syn bewenners yn de ‘spotlights’ foar de ôfstudearfilm fan Harko Wubbs. Dizze film is 14 novimber te sjen op it Noordelijk Film Festival yn de Harmonie yn Ljouwert.