Sakeklub fiert feest

Fanwegen it 25 jierrich bestean fan de Sakeklub jout dizze feriening in lytse attinsje wei oan kuierders fan de jûns kuier trije daagse. Eltsenien dy meidocht kriget der ien en kin him nei ôfrin nuttigje yn de kantine, as (en dat kin allinich moarntejûn) by Marjan de Jager oan it Swin 9.
Yn it ramt fan it jubileumjier wurdt der fan dizze kuiertochten ek in film makke.