Saai praatsje op de TDS

Gjin drege gearkomste justerjûn. As skiedend OR- en MR-foarsitter hie Menno Wiersma op dizze saaklike âlderjûn de regy net rjocht yn hannen. Syn twa freondinnen, Irma en Ingrid, smieten de boel wer goed yn de war. Knap zaai, dus. Neist de gebrûklike punten, waard der ek ôfskie nommen fan interim-direkteur Aly Veenstra-Hakze en stelde de nije direkteur Sjack Bouma him foar oan de oanwêzige âlders. Foto’s