Sa grutsk as in pau

Se is al hast twa moanne âld, Iris Zijlstra. Suske Nora is sa wiis mei har dat de hiele wrâld har wol sjen mei.